របបអាហារ, តើវានិយាយអំពីអ្វី? ការពិត និងរូបភាពទាំងអស់

ការពិនិត្យផលិតផលសម្រកទម្ងន់

នេះគឺជាផលិតផលមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រដែលត្រូវបានណែនាំអោយជួយសម្រកទម្ងន់និងបាត់បង់ខ្លាញ់៖

ខ្ញុំកំពុងពិនិត្យផលិតផលទាំងនេះឡើងវិញដោយមានគោលបំណង។ មានផលិតផលជាច្រើននៅទីនោះដែលត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់ប៉ុន្តែផលិតផលអាចមិនដំណើរការសម្រាប់អ្នក។ វិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការសម្រកទម្ងន់គឺត្រូវញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អ។

ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចំណីអាហារទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានឃើញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់សម្រកទម្ងន់លើរបបអាហារហើយខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការសាកល្បងព្យាបាលជាច្រើន។ ខ្ញុំដឹងអំពីភាពខុសគ្នារវាងរបបអាហារនិងរបបអាហារ។ ខ្ញុំបានប្រើរបបអាហារទាំងអស់ដើម្បីសម្រកទម្ងន់។ ខ្ញុំមិនណែនាំមួយក្នុងចំណោមពួកគេទេ។ វាមិនចាំបាច់ប្រើរបបអាហារណាមួយទេ។ ខ្ញុំមិនមានផែនការរបបអាហារទេហើយមិនមានការណែនាំជាក់លាក់ទេ។ ខ្ញុំមិនមានការបណ្តុះបណ្តាលពិសេសខាងចំណីអាហារឬអាហារូបត្ថម្ភទេ។ ខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកទៅរកអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភហើយស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ។ វានឹងត្រូវការពេលវេលានិងការខំប្រឹងប្រែងជាច្រើន។ ខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំត្រូវការផ្លាស់ប្តូររបបអាហាររបស់ខ្ញុំហើយនោះគឺជាបទពិសោធន៍។

ការយល់ច្រឡំដ៏ធំបំផុតមួយអំពីរបបអាហារគឺអ្នកត្រូវបញ្ចុះទម្ងន់។

ការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយ

Ecoslim 

Ecoslim 

Kimberly Crosby

Ecoslim ហាក់ដូចជា Ecoslim ដ៏ល្អ Ecoslim សម្រកទម្ងន់ប៉ុន្តែតើអ្វីអាចជាមូលហេតុ? លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរ...

Raspberry

Raspberry

Kimberly Crosby

Raspberry បច្ចុប្បន្នជាព័ត៌មានជំនួយខាងក្នុងប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ជានិច្ចកា...