ෙසෞඛ නඩත්තු, සති 5 කට පසු ප්

වෙළඳපොලේ සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන බොහොමයක් ඇත, නමුත් විද්‍යාත්මක පදනමක් ඇති නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවක් අප විසින් නිර්මාණය කළ යුතු යැයි මම සිතමි. මෙම නිෂ්පාදන බොහොමයක් කවුන්ටරය හරහා ලබා ගත හැකි නමුත් ඒවාට විද්‍යාත්මක පදනමක් නොමැති අතර ඒවා පිටුපස හොඳ පර්යේෂණ නොමැත. පහත සඳහන් නිෂ්පාදන සඳහා විද්‍යාත්මක පදනමක් නොමැත: AABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 1

නව මත

Miracle

Kimberly Crosby

මෑතකදී ප්‍රසිද්ධ වී ඇති ගණන් කළ නොහැකි සමාලෝචන විශ්වාස කරන්න, Miracle භාවිතා කරන බොහෝ උනන්දුවක් දක්...